DIN PENSJON – DIN FRIHET OG TRYGGHET

Pensjonsreformen ble innført fra 2011 og medførte en omlegging av alderspensjonen i folketrygden. Reformen medførte levealdersjustering, årlig underregulering av løpende pensjoner og avkortning av garantipensjonen til gifte/samboende minstepensjonister. Fremskrittspartiet var det eneste partiet i Stortinget som stemte imot innføringen av reformen.

FrP vil:

 • bidra til et forenklet, forståelig og langsiktig pensjonssystem.
 • gjeninnføre årlige trygdeoppgjør som vedtas av Stortinget basert på reelle forhandlinger med pensjonistenes organisasjoner.
 • at løpende pensjoner skal reguleres likt med lønnsutviklingen hvert år, slik at pensjonistene ikke taper kjøpekraft.
 • arbeide for at alle minstepensjonister, også enslige, skal ha rett til en pensjon på 2G (G= 85 245 kr. per 1. mai 2013 og reguleres årlig fra 1. mai).
 • arbeide for å fjerne avkortingen på 15 prosent av grunnpensjonen til gifte/samboende pensjonister.
 • øke muligheten til opptjening av omsorgspoeng.
 • innføre lik rett til AFP for alle arbeidstakere.
 • ikke akseptere at pensjonister med høyere pensjoner skal betale økte ytelser til minstepensjonister. Det er statens oppgave.
 • at alderspensjonister skal betale mindre i skatt og at trygdeavgiften for pensjonister skal tilbakeføres til 3 prosent slik det var før 2012, da avgiften ble økt til 4,7 prosent.
 • innføre rett til opptjening av pensjonsrett gjennom førstegangstjenesten.
 • fjerne «negativ effekt» som gjør at enkelte pensjonister taper på å ha opptjent pensjonsrettigheter i folketrygden.
 • fjerne 70 årsregelen i arbeidslivet.

LES MER I VÅRT PROGRAM